moda - 1965 - magazine - alba by sonobugiardo on Flickr.

moda - 1965 - magazine - alba by sonobugiardo on Flickr.